Om Foreningen

Formål med træningen på foreningens børnehold

Ved den daglige træning på alle vores børnehold er vores overordnede mål at give børnene mulighed for igennem leg, at udvikle deres færdigheder inden for de 18 grundbevægelser.

De 18 grundbevægelser er de basale grovmotoriske færdigheder såsom at sidde, stå, kravle, gå, hoppe, kaste, sparke osv., som stort set alle børn lærer i løbet af barndommen. Det gælder uanset hvilket miljø børn vokser op i og hvilke muligheder de præsenteres for.

Ved den fælles træning på holdene inspireres børnene af trænerne men også af hinanden til at udvikle deres motoriske færdigheder indenfor alle de forskellige grundbevægelser, for på den måde at styrke deres generelle udvikling og læring.

Vedtægter for Aunslev Idrætsforening, Gymnastik

§1

Foreningens navn er Aunslev Idrætsforening (AIF), Gymnastik med hjemsted i Nyborg Kommune. Stiftelsesår 2014, efter nedlæggelse af hovedforeningen, Aunslev idrætsforening (AIF) i 2013, som oprindeligt er stiftet i 1866.

§2

Foreningens formål er at tilbyde gymnastik og idrætsaktiviteter til alle aldersgrupper, og igennem gymnastik, idræt og sociale aktiviteter omkring gymnastik og idræt, at styrke og fremme fællesskab, sundhed og trivsel.

§3

Foreningen er tilsluttet Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI Fyn), og kan efter behov tilslutte sig lignende interesseorganisationer.

§4

Som aktive medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig nærværende vedtægter. Som passive medlemmer kan optages enhver, der vedkender sig vedtægterne, men uden stemmeret på foreningens generalforsamling.

Bestyrelsen og aktive trænere er automatisk medlemmer af foreningen.

§5

Alle foreningens anliggender varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen ved almindelig stemmeflerhed på den årlige generalforsamling i september/oktober måned med følgende dagsorden:

1. valg af dirigent

2. beretning

3. regnskab og budget

4. indkomne forslag

5. valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant

6. valg af revisor

7. valg af 1 revisorsuppleant

8. eventuelt

Generalforsamlingen skal indkaldes med 14 dages varsel ved opslag og uddeling ved træning.

§6

Formanden, 2 bestyrelsesmedlemmer, eventuelt 1 bestyrelsessuppleant, 1 revisor og 1 revisorsuppleant vælges i ulige årstal. Kasseren, 1 bestyrelsesmedlem, 1 bestyrelsessuppleant, 1 revisor og 1 revisorsuppleant vælges i lige årstal. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand.

På den årlige generalforsamling aflægger formanden bestyrelsens beretning.

Kasseren aflægger beretning for regnskabsåret, som er 1. juli til 30. juni, efter at regnskabet først er godkendt af 2 dertil valgte revisorer.

Bestyrelsen skal inden udgangen af juni måned udarbejde et nøje budget, der skal godkendes af generalforsamlingen.

§7

Valgbar til bestyrelsen er enhver, der er fyldt 18 år og vedkender sig nærværende vedtægter. Medlemmer har stemmeret fra det fyldte 16. år.

Indtil dette år har forældre eller værge stemmeret for deres barn - med 1 stemme pr. barn. Medlemmet kan overlade sin stemme til forældre eller værge til det fyldte 18. år.

§8

Forslag til ændring af vedtægterne eller andre forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde 8 dage før generalforsamlingen.

§9

Der føres referat på generalforsamlinger og bestyrelsesmøder. Referatet underskrives på generalforsamlinger af dirigenten.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er bemyndiget til, på foreningens vegne, at optage og garantere for lån i foreningen.

Kassereren inkasserer kontingent og betaler de af bestyrelsen godkendte regninger. Kassereren fører regnskab over samtlige indtægter og udgifter i en sådan form, at foreningens øjeblikkelige økonomi altid kan aflæses. Kassereren udarbejder foreningens årsregnskab.

Foreningen forpligtes ved sin underskrift af bestyrelsesformand og kasserer i forening. Bestyrelsen kan godkende, at formand og kasserer kan råde over dankort og netbank til foreningens bank-/giro-konti hver for sig.

Bestyrelsen kan ved enkelte lejligheder bemyndige formanden, eller anden, til at handle på bestyrelsens vegne. I sådanne tilfælde skal den omhandlende sag og beslutning være ført til referat.

§10

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når bestyrelsen eller 30 % af medlemmerne forlanger det ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter henvendelsen.

Indvarsling skal ske med 8 dages varsel.

§11

Foreningen kan kun opløses når 2/3 af de stemmeberettigede, på 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger, stemmer herfor.

I tilfælde af opløsning pålægges det den sidste ekstraordinære generalforsamling, at tage stilling til anvendelse af foreningens aktiver eller en evt. opbevaring til en evt. senere drift af foreningen.

§12

Medlemmer, bestyrelsesmedlemmer og udvalgsmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningens indgåede forpligtigelser. Foreningen hæfter alene med dens respektive formue.

1. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse overfor foreningen ud over kontingentforpligtelsen.

2. Foreningens medlemmer har ikke noget krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

 Således vedtaget på generalforsamling d. 27/10 - 2015

0 kommentar(er)

Skriv kommentar